SHARE

Supunem Agenției Naționale pentru Integritate pentru atentă analiză și corectă soluționare speța unui Consilier Local în Legislativul Municipiului Botoșani care îndeplinește simultan și prerogativele Executive ce decurg din ocuparea funcției de director al Direcției Servicii Publice, Sport şi Agrement, Botoșani – societate aflată în subordinea Consiliului Local Botoșani.

Problema decurge strict din participarea la vot a consilierului pe HCL-urile (Hotărârile Consiliului Local), care vizau societatea unde acesta îndeplinește și funcția de Director. Tehnic vorbind, juriștii consultați de ziarul nostru ne-au indicat faptul că Țurcanu ar fi trebuit să nu participe deloc nici la dezbateri și cu atât mai puțin la vot. Consilierul ar fi procedat însă contrar legislației în vigoare votând și chiar influențând votul.

În acest context, ANI este chemată să se pronunțe dacă personajul în cauză, intră sau nu sub incidența legii!

Surse din interiorul PNL Botoșani îl dau drept sigur candidat pentru funcția de Viceprimar al Municipiului Botoșani pe actualul direc­tor al DSPSA și consilier local, Eugen ȚURCANU. Există doar o similitudine de nume cu Eugen ȚURCA­NU, cel mai crud torționar din sistemul penitenciar communist.

În cazul de față vorbim despre un liberal prin con­vingere.

În acest context dorim să îl ajutăm pe domnul Țurcanu să se exonereze de suspiciunile potrivit cărora s-ar afla într-o eventuală situație de conflict de interese administrativ și/ sau incompatibilitate.

Suspiciunile vizează votul punctual acordat de ŢURCANU Eugen Cristian din poziția de consilier local în funcție, al Consiliului Local Botoșani pe HOTĂRÂRI ADMINISTRATIVE care vizează activitatea acestuia de director al Direcției de

Servicii Publice Sport și Agrement Botoșani (DSP­SA), direcție aflată în sub­ordinea Consiliului Local Botosani.

Mai menționăm faptul că ŢURCANU Eugen Cristian a ocupat funcția de con­silier local și în mandatul 2012-2016.

Vom prezenta pe parcursul a trei ediții situații concrete în care Eugen Țurcanu s-a regăsit în situația anterior menționată:

  • Consilierul ŢURCANU Eugen Cristian a participat la ședinta consiliului local din data de 03.02.2016 în cadrul căreia s-a dezbă­tut și votat “Proiectul de hotărâre privind apro­barea bugetului local al municipiului Botoşani” (hotărâre adoptată cu nr. 20/03.02.2016), proiect care la punctul „5” presu­punea aprobarea bugetului Direcției de Servicii Publice Sport si Agrement Botoșani, inclusiv fondul salariilor de bază. Consilierul ŢUR­CANU Eugen Cristian a par­ticipat la dezbatere și a votat bugetul instituției pe care o conduce, lucru dovedit prin procesul verbal al ședintei, fapt care poate fi verificat și prin raportul instrumente­lor electronice care asigură suportul pentru exprimarea votului la nivelul Consiliu­lui local, care înregistrează audio ședința, precum și vo­tul exprimat de fiecare con­silier.
  • Consilierul ŢURCANU Eugen Cristian a participat la ședința consiliului local din data de 01.08.2016 în cadrul căreia s-a dezbătut și votat la punctul „1” de pe or­dinea de zi „Proiect de ho­tărâre privind rectificarea bugetului local al muni­cipiului Botoşani pe anul 2016” (hotărâre adoptată cu nr. 145/01.08.2016), proiect care, la punctul “4” a modi­ficat bugetul direcției pe care o conduce și prin su­plimentarea sumelor pen­tru plata salariilor aferente. Consilierul ŢURCANU Eu­gen Cristian a participat la dezbatere și a votat recti­ficarea bugetul instituției pe care o conduce, lucru dovedit prin procesul ver­bal al ședintei, și care poate fi verificat și prin raportul instrumentelor electronice care asigură suportul pen­tru exprimarea votului la ni­velul consiliului local.
  • Consilierul ŢURCANU Eugen Cristian a participat la ședința consiliului local din data de 28.09.2016 în cadrul căreia s-a discutat și votat la punctul „4” de pe or­dinea de zi „Proiect de ho­tărâre privind rectificarea bugetului local al muni­cipiului Botoşani pe anul 2016” (hotărâre adoptată cu nr. 201/28.09.2016), pro­iect care, la „Art.4” a modi­ficat bugetul direcției care o conduce. Consilierul ŢURCANU Eugen Cristian, a propus un amendament pentru direcția pe care o conduce, a votat rectifica­rea bugetul instituției pe care o conduce și a votat și amendamentul pe care l-a propus, lucru dovedit prin procesul verbal al ședintei, și care poate fi verificat și prin raportul instrumente­lor electronice care asigură suportul pentru exprimarea votului la nivelul Consiliu­lui local.
  • Consilierul ŢURCANU Eugen Cristian a participat la ședinta consiliului local din data de 10.10.2016 în cadrul căreia s-a discutat și votat la punctul „1” de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind recti­ficarea bugetului local al municipiului Botoşani pe anul 2016” (hotărâre adop­tată cu nr. 234/10.10.2016), proiect care, la art.5 sti­pulează „Art.5 – Se aprobă modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017 – 2019 pentru Direc­ția Servicii Publice Sport şi Agrement Botosani, con­form Anexei nr. 3.2 la pre­zenta hotărâre”. Consilierul ŢURCANU Eugen Cristian, a participat la dezbateri și a votat rectificarea bugetul instituției pe care o con­duce și a semnat proiectul de hotarare, în calitate de președinte de ședință, lucru dovedit prin procesul ver­bal al ședinței, și care poate fi verificat și prin raportul instrumentelor electronice care asigură suportul pen­tru exprimarea votului la ni­velul Consiliului local.
Citeste si   Film documentar "LIDERUL" realizat de CSM Botosani

Consilierul ŢURCANU Eugen Cristian a participat la ședința consiliului local din data de 22.11.2016 în cadrul căreia s-a dezbătut și votat la punctul „4” de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind recti­ficarea bugetului local al municipiului Botoşani pe anul 2016” (hotărâre adop­tată cu nr. 263/22.11.2016), care prevede la art.6 : “Art.6 Se aprobă rectificarea Buge­tului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017 – 2019 pentru Direcţia Servicii Publice Sport şi Agrement Botoşani, conform Anexei nr. 4.3 la prezenta hotărâre”. Consili­erul ŢURCANU Eugen Cris­tian, a votat rectificarea bugetul instituției pe care o conduce, rectificare care operează modificări și la partea salarială a instituți­ei, lucru dovedit prin pro­cesul verbal al ședinței, și care poate fi verificat și prin raportul instrumente­lor electronice care asigură suportul pentru exprimarea votului la nivelul consiliului local.

  • Consilierul ŢURCANU Eugen Cristian a participat la ședința consiliului local din data de 31.03.2017 în cadrul căreia s-a dezbătut și votat la punctul „4” de pe ordinea de zi: „4. Proiect de hotărâre pentru aproba­rea bugetului local al mu­nicipiului Botoşani pentru anul 2017” (hotărâre adop­tată cu nr. 62/31.03.2017), care prevede la art.6 “Art.6 Se aprobă Bugetele de ve­nituri şi cheltuieli pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018 – 2020, precum şi nu­mărul de personal, perma­nent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru activitatea instituţiilor pu­blice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii după cum urmează: … (5) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 şi estimările pe anii 2018 ¬ 2020, precum şi numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pentru Direcţia Ser­vicii Publice, Sport şi Agre­ment Botoşani conform Anexelor 35.5 – 35.5.1.”. Consilierul ŢURCANU Eugen Cristian, a dezbă­tut și a votat aprobarea bugetul instituției pe care o conduce, aprobare care privește şi fondul salariilor de bază a institutiei, impli­cit al său, lucru dovedit prin procesul verbal al ședintei, și care poate fi verificat și prin raportul instrumente­lor electronice care asigură suportul pentru exprimarea votului la nivelul consiliului local.
  • Consilierul ŢURCANU Eugen Cristian a participat la ședința consiliului local din data de 31.07.2017 în cadrul căreia s-a dezbătut și votat la punctul „6” de pe ordinea de zi: “6. Proiect de hotărâre privind sta­bilirea salariilor de bază aferente cadrul familiei ocupaţionale .,adminis­traţie” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiu­lui Botoşani şi serviciilor din subordinea consiliu­lui local al municipiului Botoşani. (hotarare adop­tată cu nr. 167/31.03.2017), care prevede la Art.2 (l) Se aprobă coeficienţii care stau la baza salariilor afe­rente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Ad­ministraţie” utilizate în ca­drul Serviciului Public Lo­cal de Asistenţă Sociala şi Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement Botoşani, conform anexelor 2 şi 3 care fac parte integrantă din pre­zenta horărare. Consilierul ŢURCANU Eugen Cristian, a participat la dezbateri și a votat aprobarea nivelu­rilor salariilor angajaților instituției pe care o condu­ce, implicit și nivelul sala­riul său, lucru dovedit prin procesul verbal al ședintei, si care poate fi verificat și prin raportul instrumente­lor electronice care asigură suportul pentru exprimarea și înregistrarea votului la ni­velul Consiliului local.
Citeste si   Film documentar "LIDERUL" realizat de CSM Botosani

Vom continua șirul exemplelor în numărul următor.


SHARE

LĂSAȚI UN MESAJ