SHARE

Reamintim publicului cititor faptul că Ziarul “Bună Dimineața Botoșani” a supus, în ancheta publicată în ediția anterioară, Agenției Naționale pentru Integritate pentru atentă analiză și corectă soluționare speța unui Consilier Local în Legislativul Municipiului Botoșani care îndeplinește simultan și prerogativele Executive ce decurg din ocuparea funcției de director al Direcției Servicii Publice, Sport şi Agrement, Botoșani – societate aflată în subordinea Consiliului Local Botoșani.

Așa cum precizam și în materialul anterior, suspiciunile juridice decurg strict din participarea la vot a consilierului pe HCL-urile (Hotărârile Consiliului Local), care vizau societatea unde acesta îndeplinește și funcția de Director.

Tehnic vorbind, juriștii consultați de ziarul nostru ne-au indicat faptul că Țurcanu ar fi trebuit să nu participe deloc nici la dezbateri și cu atât mai puțin la vot. Consilierul ar fi procedat însă contrar legislației în vigoare votând și chiar influențând votul.

În acest context, ANI este chemată să se pronunțe dacă personajul în cauză, intră sau nu sub incidența legii!

Prezentăm în continuare situații concrete în care Eugen Țurcanu s-a regăsit în situația prezentată:

Consilierul ŢURCANU Eugen Cristian a participat la ședinta consiliului local din data de 28.09.2017 în cadrul căreia s-a dezbătut și votat la punctul „3” de pe ordinea de zi: „3. Pro­iect de hotărâre pentru aprobarea bugetului local al municipiului Botoşani pentru anul 2017”(ho­tarare adoptată cu nr. 215/28.09.2017), care pre­vede la Art.5: “Se aprobă modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 si estimările pe anii 2018 – 2020 pentru Direcţia Servicii Publice Sport şi Agrement Botoşani, conform Anexei nr. 4. 2 la prezenta hotărâre.

Consilierul ŢURCANU Eugen Cristian, a votat rectificarea bugetul insti­tuției pe care o conduce, rectificare care operează modificari și la partea sa­larială a instituției

Lucru dovedit prin procesul ver­bal al ședinței, și care poate fi verificat și prin raportul instrumentelor electronice care asigură suportul pen­tru exprimarea votului la ni­velul consiliului local.

Citeste si   Film documentar "LIDERUL" realizat de CSM Botosani

Consilierul ŢURCANU Eugen Cristian a participat la ședința consiliului local din data de 31.10.2017 în cadrul căreia s-a discu­tat și votat la punctul „4” de pe ordinea de zi : „4. Proiect de hotărâre pri­vind rectificarea bugetu­lui local pe anul 2017”, (hotarâre adoptată cu nr. 244/31.10.2017), care pre­vede la Art.6: ”Se aprobă modificarca bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020 pentru Direcţia Servicii Publice, Sport şi Agrement Botosani con­form Anexei nr. 4.3 la pre­zenta hotărâre”.

Consilierul ŢURCANU Eugen Cristian propus un amendament care privea rectificarea bugetului instituției pe care o conduce, a participat la debateri și a votat respectivul amendament, a votat și hotărârea per ansamblu

Lucru dovedit prin procesul verbal al sedinței, și care poate fi verificat și prin raportul instrumente­lor electronice care asigură suportul pentru exprimarea votului la nivelul consiliului local.

Consilierul ŢURCANU Eugen Cristian a participat la ședința consiliului local din data de 15.02.2018 în cadrul căreia s-a discutat și votat la punctul „1” de pe ordinea de zi : „1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al muni­cipiului Botoșani pe anul 2018” (hotărâre adoptată cu nr. 28/15.02.2018), care prevede la Art.5 Al. (5): ”Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimările pe anii 2019- 2020, precum și numărul de personal, permanent și temporar și fondul salariilor de bază pentru Direcţia Ser­vicii Publice, Sport şi Agre­ment Botoșani conform Anexelor nr. 34.5-34.5.1”.

Consilierul ŢURCANU Eugen Cristian, a participat și votat bugetul instituției pe care o conduce

Inclu­siv fondul de salarii care cuprinde și fondul aferent salariului sau, lucru dove­dit prin înscrisurile “Minu­ta ședinței extraordinare a Consiliului Local al Munici­piului Botosani din data de 15.02.2018”, “Proces-Verbal încheiat în cadrul ședinței extraordinare a Consiliu­lui Local al Municipiului Botoșani din data de 15 fe­bruarie 2018”. Hotărârea nr. 28/15.02.2018 a primit aviz de legalitate din partea In­stituției Prefectului Munici­piului Botosani, și-a produs efectele, iar procesul ver­bal al ședinței din data de 15.02.2018 a fost aprobat de Consiliul Local Municipal Botosani prin vot în ședința din data de 30.03.2018.

Citeste si   Marius BUDAI (PSD): "Guvernarea PNL bazată pe MINCIUNA, MANIPULARE și NEPASARE"

Consilierul ŢURCANU Eugen Cristian a participat la ședinta consiliului local din data de 15.02.2018 în cadrul căreia s-a discutat și votat la punctul „2” de pe ordinea de zi : “2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferentefuncțiilor din cadrul famili­ei ocupationale „Adminis­trație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Botoșani și serviciilor pu­blice din subordinea Consi­liului Local al municipiului Botoșani”(hotărâre adop­tată cu nr. 29/15.02.2018), care prevede la Art.3:

”Înce­pând cu data intrării în vi­goare a prezentei hotărâri, se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile publice si contractuale din cadrul fa­miliei ocupaționale „Admi­nistrație” utilizate în cadrul Serviciului Public Local de Asistență Socială, respec­tiv Direcției de Servicii Publice Sport și Agrement Botoșani, cu încadrarea în sumele aprobate cu această destinație în buget, conform anexelor nr.3 și nr.4 care fac parte din prezenta hotărâ­re”.

Consilierul ŢURCANU Eugen Cristian, a votat nive­lul salariilor din instituția pe care o conduce

Implicit si nivelul salariului său, lu­cru dovedit prin înscrisurile “Minuta ședinței extraordi­nare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 15.02.2018”, “Pro­ces-Verbal încheiat în ca­drul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Mu­nicipiului Botoșani din data de 15 februarie 2018”. Ho­tărârea nr. 29/15.02.2018 a primit aviz de legalitate din partea Instituției Prefectu­lui Municipiului Botoșani, și-a produs efectele, iar pro­cesul verbal al ședintei din data de 15.02.2018 a fost aprobat de Consiliul Local Municipal Botoșani prin vot în ședința din data de 30.03.2018.

Citeste si   Film documentar "LIDERUL" realizat de CSM Botosani

Consilierul ŢURCANU Eugen Cristian a participat la ședința consiliului local din data de 31.05.2018 în cadrul căreia s-a discutat și votat la punctul „4” de pe ordinea de zi : “2. Proiect de hotărâre privind recti­ficarea bugetului local al municipiului pe anul 2018 (hotărâre adoptată cu nr. 116/31.05.2018), care pre­vede la Art.4: ”Se aprobă modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2020 pentru Spitalul de Pneumoftiziologie, Teatrul „Mihai Eminescu” si Direcția de Servicii Publice Sport și Agrement, conform Anexelor nr. 4.1, 4.2 si 4.3 la prezenta hotărâ­re”.

Consilierul ŢURCANU Eugen Cristian, a participat la dezbateri și a votat modi­ficarea bugetului instituției pe care o conduce, lucru dovedit prin înscrisuri­le “Minuta sedinței ordi­nare a Consiliului Local al Municipiului Botoșani din data de 31 mai 2018”, “Proces-Verbal încheiat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al Munici­piului Botoșani din data de 31 mai 2018”. Hotărârea nr. 116/15.02.2018 a primit aviz de legalitate din partea In­stituției Prefectului Munici­piului Botoșani, și-a produs efectele, iar procesul ver­bal al ședinței din data de 31.05.2018 a fost aprobat de Consiliul Local Municipal Botoșani prin vot în ședința din data de 26.06.2018.

Vom reveni cu conclu­ziile în numărul următor.


SHARE

LĂSAȚI UN MESAJ